School Website
Rostliny v suchých oblastech a klimatická změna
Photo 1Photo 2Learning is FunPhoto 3

Zde jsou k dispozici plné verze příspěvků

Sborník abstraktů

Příspěvky

BADALÍKOVÁ B., VAŠINKA M.: Meziplodiny chrání půdu před nadměrným výparem vody
BLÁHOVÁ T., VÍTÁMVÁS P., PRÁŠIL T.I., RENAUT J.: Vliv sucha na pšenici - porovnání komplexní reakce dvou různě tolerantních odrůd
BLAŽEJOVÁ A., ŠTYKAR J.: Srovnání průběhu vlhkosti půdy ve větrolamu a na orné půdě v k.ú. Hrušky, Dolnomoravský úval
ČERMÁK P., MÜHLBACHOVÁ G., LOŠÁK T., HLUŠEK J.: Aktualizovaná kritéria hodnocení obsahu přípustného fosforu na karbonátových půdách pro harmonickou výživu rostlin
FRYDRYCH J., VOLKOVÁ P., PIKULOVÁ M.: Výzkum a inovace pěstitelské technologie v travním semenářství
FRYDRYCH J., LOŠÁK M., HERMUTH J., VOLKOVÁ P., PIKULOVÁ M.: Výsledky výzkumu pěstitelské technologie zrnového čiroku v oblasti Beskyd a možhosti jeho využití v současných podmínkách měnícího se klimatu
HUTYROVÁ H., KADAŇKOVÁ P., KUBÍKOVÁ Z., KINTL A., PELIKÁN J.: Studium klíčivosti odrůd čeledi Fabaceae v podmínkách simulovaného sucha v roztoku polyethylenglykolu
JAKUBOVÁ J, KOVÁČ L, HECL, J: Efektívnosť pestovania Láskavca (Amaranthus sp. L.) na semeno v arídnej oblasti Slovenska
KOVÁČ L, JAKUBOVÁ J, HECL, J.: Produkčné parametre láskavca (Amaranthus Sp. L) v suchej oblasti Východoslovenskej nížiny
LANG J., NEDĚLNÍK J., RUSÍN J.: Vliv složení fermentátu na produkci listů a kořenů pšenice seté
LOŠÁK M., VYMYSLICKÝ T., RAAB S., FRYDRYCH J., ŠEVČÍKOVÁ M., CHOVANČÍKOVÁ E.: Vliv obalování semen technologií WASP na počáteční vývoj vybraných druhů trav a jetelovin
LOŠÁK T., HLUŠEK J. a kol: Postavení výživy a hnojení rostlin při měnících se podmínkách klimatu
MAJEWSKI R., BARTÁK M., VALENTA J., TÁBOŘÍK P., ČERMÁK J., WEGER J.: Denní změny měrného odporu půdy a fotosyntetiské aktivity ve výmladkové plantáži
MIKULOVÁ K., TURŇA M., IVAŇÁKOVÁ G., KRČOVÁ I., MADARA M.: Sucho na Slovensku na jar 2019 a jeho dopady na poľnohospodárske plodiny
MUŠKA F.,ROŽNOVSKÝ J., PAVLOUŠEK P., MUŠKA A., MUŠKOVÁ A.: Vliv výskytu srážek na výskyt houbových chorob révy vinné ve vinohradech v rolnické a.s. Hroznová Lhota v letech 2012 - 2018
PAVLOUŠEK, P.: Vliv klimatických změn na projev "summer stress" při pěstování révy vinné
PRÁŠIL I.T., MUSILOVÁ J., PRÁŠILOVÁ P., KOSOVÁ K., VÍTÁMVÁS P., KLÍMA M. : Změna klimatu a zimovzdornost pšenice
PROCHÁZKA J., KŘOVÁKOVÁ K., ŠÍMOVÁ I., VÁCHA A. a kol.: Monitoring růstu plodin v měnících se podmínkách v okolí JE Temelín
PEKAŘ M., ENEV, V., KALINA, M., KUBÍKOVÁ L., KRATOCHVÍLOVÁ R., SMILKOVÁ M.: Pomocné půdní látky pohledem fyzikální chemie
RAAB, S., LOŠÁK, M., VYMYSLICKÝ, T., FRYDRYCH, J., ŠEVČÍKOVÁ, M.: Vliv aplikace pomocných půdních látek na vývoj botanického složení druhově bohaté směsi trav, jetelovin a bylin na výsušné lokalitě
ROŽNOVSKÝ J., STŘEŠTÍK, J.: Dynamika a trendy hodnot klimatologických ukazatelů sucha
SALAŠ P., BURGOVÁ J., LITSCHMANN T., VLK R., ROŽNOVSKÝ J., HORÁKOVÁ M.: Možnosti úspory vody při závlaze okrasných rostlin v kontejnerech
SALAŠ P., BURGOVÁ J., VLK R., LITSCHMANN T., ROŽNOVSKÝ J., PEKAŘ M.: Ovlivnění růstových charakteristik modelových rostlin pěstovaných v kontejnerech přidáním lignitu a hydroabsorbentu do substrátu
SVĚTLÍK R., SMILEK J., KALINA M., PUNČOCHÁŘOVÁ L., SEDLÁČEK P.: Vliv pomocných půdních látek na transport pesticidů do podzemních vod
ŠINDELKOVÁ I., BADALÍKOVÁ B.: Využití biostimulátorů v suché oblasti jižní Moravy
ŠKVARENINA J.: Klimatické a meteorologické sucho vo vegetačných stupňoch na Slovensku z hľadiska aspektu nastupujúcej a predpokladanej zmeny klímy
VAŠINKA M., BADALÍKOVÁ B.: Změny půdních vlastností při aplikaci digestátu
VYMYSLICKÝ T., LOŠÁK M., SALAŠ P. : Možnosti využití pomocných půdních látek při revitalizaci zemědělské půdy ohrožené suchem
VYMYSLICKÝ T., LOŠÁK M., SALAŠ P. : Vývoj a přežívání porostů vybraných druhů trav a jetelovin v závislosti na aplikaci pomocných půdních látek
VRBOVÁ D., SALAŠ P., JANDÁK J.: Vliv sečení a mulčování na stav travních porostů v městském parku v Brně

Příspěvky neprošly jazykovou ani odbornou úpravou. Za obsah příspěvků odpovídají jednotliví autoři.