Sekce 

"Les a podnebí"

OSTROŽLÍK, M.: Teplotno-vlhkostný režim vo Vysokých Tatrách

PECHO, J., LAPIN, M., FAŠKO, P.: Štatistická a priestorová analýza variability a dlhodobého vývoja snehovej pokrývky v tatranskom regióne v období 1921 až 2005

JEŽÍK, M., STŘELCOVÁ, K., DITMAROVÁ, Ľ., KMEŤ, J.: Sezónne zmeny hrúbky kmeňa buka (Fagus sylvatica L.) vo vzťahu ku klimatickýcm faktorom na Strednom Slovensku

STŘELCOVÁ, K, ŠKVARENINA, J., KUČERA, J., SKARBOVÁ, A.: Biometeorologický monitoring na regionálnych meteorologických staniciach technickej univerzity s on-line prenosom údajov z do internetu

TOMLAIN, J., ŠKVARENINA, J.: K charakteristike vlhkostných pomerov vegetačných stupňov Západných Karpát – index sucha a relatívna evapotranspirácia

HABROVÁ, H., KRÁL, K., MADĚRA, P.: The Weather Pattern in One of the Oldest Forest Ecosystems on Earth – Dragon`S Blood Tree Forest (Dracaena Cinnabari) on Firmihin – Soqotra Island

STŘEŠTÍK, J., ROŽNOVSKÝ, J.: Klimatická změna podle měření teplot vzduchu v pražském Klementinu za 230 let

LAZOR, P., TÓTH, T., TOMÁŠ, J., MELICHÁČOVÁ, S.: Imisná zátaž lesných ekosystémov Slovenska zlučeninami siry

Sekce

"Mikroklima lesních porostů"

MATEJKA, F., STŘELCOVÁ,  K., HURTALOVÁ, T., GÖMÖRYOVÁ, E., ŠKVARENINA,  J.: Mikroklimatické účinky smrekového pralesa

LITSCHMANN, T., HADAŠ, P.: Noční vzestupy teplot v lužních lesích jižní Moravy

CZERNÝ, R., BARTOŇ, K., PAVELKA, M., POKORNÝ, R, JANOUŠ, D.:

Měření radiačního režimu korunové vrstvy pomocí mikročidel s vláknovou optikou

KANTOR, P., KARL, Z., ŠACH, F.: Ukládání a intenzita tání sněhu v mladém smrkovém a bukovém porostu v zimním období 2005/2006

HRÍBIK, M., ŠKVARENINA, J.: Vplyv bukového a smrekového  lesa v rastovej fáze žrďoviny na vytváranie snehových zásob

Sekce

"Funkce lesa a vliv lesa na krajinu"

KUPEC, P., VYSKOT, I., SCHNEIDER, J., SMÍTKA, D.: Hodnocení újmy na funkcích lesů ekosystému horských smrčin v důsledku trvalého odlesnění na příkladu lokality Smrčina, NP Šumava

MELICHAROVÁ, A., SCHNEIDER, J., KUPEC, P., VYSKOT, I.: Význam zalesňování nelesních půd v krajině

RAJNOCH, M.: Vliv ochranných lesních pásů na krajinu a její procesy

STŘEDA, T. , ROŽNOVSKÝ, J.: Vliv různých typu lesních pasu na prouděni vzduchu

Sekce

"Fenologie lesních rostlin"

MOŽNÝ, M., NEKOVÁŘ, J., HÁJEK, D.,  STALMACHER, J., BAREŠ, D.: Monitoring fenologických fází digitální kamerou v IPG Doksany

BAREŠ, D., MOŽNÝ, M., NEKOVÁŘ, J.: Šest let fenologických pozorování na IPG v Doksanech

MERKLOVÁ, L., BEDNÁŘOVÁ, E.: Sledování fenologických a růstových fází v bukovém porostu

L. Kvasničková, P. Maděra, L. ÚradníčekThe Phenological Periodicity of the Corni-querceta petraeae-pubescentis community

BEDNÁŘOVÁ, E., MERKLOVÁ, L.: Vyhodnocení fenologie mladého smrkového porostu v oblasti Drahanská vrchovina

ŠKVARENINOVÁ, J., SNOPKOVÁ, Z.: Zhodnotenie fenologických fáz jelše lepkavej (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) v Zvolenskej kotline v závislosti od efektívnych teplôt vzduchu v rokoch 1987 - 2006

BAGAR, R., NEKOVÁŘ, J.: Porovnání růstových podmínek v PLO 35Jihomoravské úvaly,PLO 34 Hornomoravský úval a PLO 17 Polabí