BIOKLIMATOLÓGIA  A   ŽIVOTNÉ  PROSTREDIE
XIII. bioklimatologická konferencia SBkS a ČBkS
 
Slovenská bioklimatologická spoločnosť SAV

Česká bioklimatologická spoločnosť

Katedra ochrany životného prostredia 

Univerzity veterinárskeho lekárstva, Košice

Katedra biometeorológie a hydrológie FZKI SPU, Nitra

Slovenský hydrometeorologický ústav

Slovenská meteorologická spoločnosť SAV

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice

Štátna veterinárna správa SR

 

12. – 14. september 2000
Košice
 

 

Plenární přednášky

Ondráš, M., Lapin, M.  
Možné bioklimatické súvislosti zmeny klímy  

Para, Ľ., Ondrašovič, M.  
Tvorba a regulácia maštaľnej bioklímy  

Rožnovský, J.  
Podíl fytobioklimatologie na hodnocení přírodních podmínek  

 

Humánna a technická bioklimatológia

Prednášky  

Sitar, J., Střeštík, J.  
K validitě celostátní biometeorologické předpovědi pro Českou republiku  

Handžák, Š.  
Hodnotenie búrok na východnom Slovensku v dňoch 24. júna 2000 a 8. júla 2000  

Mišaga, O., Chmelík, M.  
Erytémne účinky ultrafialového slnečného žiarenia  

Gillinger, A., Gillingerová, V.  
Liečba meteotropizmu fytoterapiou, prostriedkami fyzikálnej a naturálnej medicíny pôsobiacimi aj na vegetatívnu labilitu nervovej sústavy  

Szabó, G.  
Veľkosť polietavých častíc a ich definícia pre vzorkovanie zo zdravotného hľadiska  

Střeštík, J., Predeanu, I.  
Některé periodicity v úmrtnosti v Rumunsku v letech 1989-1995  

Gillinger, A.  
Železničné dopravné nehody 1971 – 81 a železničné pracovné úrazy 1976 – 80 vo východoslovenskej oblasti  

Repa, Š.  
Hodnotenie produkčného potenciálu cukrovej repy v rokoch 1998 a 1999 podľa fotosynteticky aktívnej radiácie v Nitre  

Šrojtová, G. Tóth, Š.  
Vplyv variability ročníka na úrody repky olejky ozimnej (Brassica napus L.) v podmienkach Východoslovenskej nížiny  

Diepen, C.A.van, Nejedlik, P.  
Simulating spring barley yields at regional level  

Šťastná, M.  
Modelování dopadu zvýšené koncentrace CO2 na výnos pšenice ozimé  

Trnka, M., Žalud, Z., Šťastná, M.  
Modelování dopadu zvýšené koncentrace CO2 na výnos ječmene jarního  

Žalud, Z., Dubrovský, M.  
Modelování dopadu zvýšené koncentrace CO2 na výnos kukuřice  

Hurtalová, T., Matejka, F., Rožnovský, J., Janouš, D., Havránková, K.  
Charakteristiky turbulencie vzduchu nad mladým smrekovým porastom  

Dubrovský, M., Žalud, Z.,  Šťastná, M., Trnka, M.  
Impact of climate change on crop production potential - Objectives and methodology  

Šiška, B., Špánik, F.  
Zmena potenciálnej a aktuálnej evapotranspirácie počas vegetačného leta na Slovensku  

Svoboda, J.  
Měření ozonu analyzátorem 41 M-LCD  

Kremler, M.  
Prízemný ozón na Slovensku - expozičné indexy AOT 40  

Minďáš, J.  
Bilancia zrážok stredohorských lesov na Poľane  

Prigancová, A., Bieleková, M.  
K problematike kozmického počasia  

Darula, S., Kittler, R.  
Vplyv oblohových typov na podmienky svetelnej klímy  

Sitková, Z.  
Metodické aspekty priestorového rozloženia klimatických prvkov v horskej oblasti  

Šleger, V., Neuberger, P.  
Metodika návrhu systémů přímého adiabatického chlazení  

Hrtúsová, J., Janouš, D.  
Energetická bilance smrkového porostu  

Havránková, K., Janouš, D.  
Vliv proudení atmosféry na fyziologické procesy horského smrkového porostu na lokalite BÍLÝ KŘÍŽ  

Matejka, F., Hurtalová, T., Rožnovský, J., Janouš, D.  
Mikroklimatické účinky mladého smrekového porastu  

Ostrožlík, M., Smolen, F.  
Trend teploty vzduchu v Mlyňanoch  

Kožnarová, V., Klabzuba J.  
Vizualizace teplotního pole hustých porostů pomocí tautochron  

Střelcová, K., Minďáš, J., Gömöry, D.  
Analýza vplyvu meteorologických faktorov na intenzitu transpiračného prúdu modelových vzorníkov buka  

Hrubík, P.  
Analýza klimatických podmienok arboréta Mlyňany SAV  

Soták, Š., Borsányi, P.  
Zrážkové pomery Zvolenskej kotliny a ich rizikové prejavy na prírodné prostredie  

Čaboun, V.  
Klimatické podmienky - rozhodujúci faktor vývoja prírodných lesov  

Postery  

Tomlain, J.  
Evapotranspirácia z rôznych povrchov na Východoslovenskej nížine vo svetle klimatickej zmeny  

Luknárová, V.  
Fenologická analýza a zrážková zabezpečenosť smreka obyčajného na strednom Spiši  

Braslavská, O., Kamenský, L.  
Fenologické javy – odraz teplotných zmien  
 

Fytobioklimatológia a zooklimatológia

Blihárová, M., Škvarenina, J. 
Príspevok k poznaniu atmosférickej depozície v orografickom celku Poľana 

Chobotová, S.  
Vplyv klimatickej zmeny na fenologické pomery jablone letnej. 

Nowak, L., Buniak, W., Dmowski, Z.  
The amount and distribution of precipitation in lower Silensia and water needs of crops 

Valter, J., Nekovář, J.  
The Usability of Meteorology and Phenology for Pollen Information Service 

Marková, I., Janouš, D. 
Transmittance of the young spruce stand canopy 

Šalanská, P., Pokorný, R. 
Sap flux of Norway spruce trees and its dependence on different microclimatic factors 

Dunajský, E., Salai, V., Kiss Tóth, L.  
Vplyv sucha na ujatosť vysadených viničných štepov v roku 2000 v Malom Horeši -  Príbeníku 

Kožnárová, V., Voborníková, J. 
Opvlyvňování mikroklimatických podmínek porostu netkanou textílií 

Braslavská, O., Podolinská,J.- Snopková, Z. 
Indikátory premenlivosti zmeny klímy 

Dunajský, E.  
Vplyv sucha na vývoj a rast poľnohospodárskych plodín na Východoslovenskej nížine 

Kohut, M., Rožnovský, J. 
Průběh potenciální evapotranspirace v období leden až květen  roku 2000 
přírodních podmínek 

Novotná, B. 
Závlaha ako faktor na zmiernenie potencionálnych vplyvov klimatických zmien  

Harichová, D., Venglovský, J., Petrovský, M., Pačajová, Z. 
Vplyv mikroklimatických pomerov na zdravotný stav a úžitkovosť výkrmových ošípaných  

Kozák, M., Chandoga, P.,  Fialkovičová, M., Tučková, M., Bílek, J.  
Chorobnosť psov v regióne Košice a zdravotné riziká pri spolužití  ľudí a zvierat v mestách 

Botto, Ľ., Šottník, J., Brestenský, V., Szabová, G.  
Hodnotenie mikroklímy vo výkrmniach ošípaných s rôznym stavebno-technologickým riešením 

Toropila, M., Falis, M., Beňová, K., Krajňak, M. 
Vplyv zmeny svetelného režimu na niektoré ukazovatele u laboratórneho potkana počas dennej periódy 

Škardová, I., Škarda, J., Prokopčáková, H. 
Niektoré faktory environmentu vo vývoji niektorých ochorení u malých zvierat 

Weissová, T., Bíreš, J., Páleník, Ľ., Mlynarčíková, H. 
Vplyv emisií zo závodu na výrobu hliníka na obsah rizikových prvkov v pohlavných orgánoch oviec 

Šottník, J. 
Možnosti uplatnenia technológií redukcie amoniakových emisií a nutnosť ich redukcie v chove zvierat u nás 

Sesztáková E., Beňová K., Toropila M., Falis M., Leistein R. 
Účinky subletálnych dávok gama žiarenia na organizmus hydiny 

Kočišová, A.  
Vplyv teplotno-vlhkostných podmienok na vývoj múch (musca domestica) a sezónnu dynamiku 

Šoch, M., Novák, P., Matoušková, E., Trávníček, J.  
Vztah skládky kůže krav a jalovic masného a kombinovaného užitkového typu k rektální teplotě 

Škarda, J., Derdáková,M., Sesztáková, E., Štefančíková, A., Peťko, B. 
Lymenská borelióza, súčasný pohľad v diagnostike, v terapii a v prevencii  

Chmeľničná, Ľ. 
Liahnivosť brojlerových kurčiat po dezinfekcii násadových vajec ozonizáciou 

Ballová, Š. 
Testovanie dezinfekcie násadových vajec ozónom v chovateľskej praxi 

Šottník, J. 
Kritériá tvorby mikrolkímy pri modernizácii objektov pre chov zvierat a možnosti ich zabezpečenia 

Dolejš, J. - Toufar, O. - Knížek, J. 
Etologické projevy dojnic při vysokých teplotách 

Košař, K., Žáková, I. 
Použití ionizačního záření v chovu nosnic v klecích 

Toufar, O., Knížek J., Dolejš J. 
Výkrm brojlerového králíka v ionizovaném prostředí                     
Brouček, J., Uhrinčať, M., Mihina, Š., Sándor, A., Hanus, A., Marenčák, Š., Arave, C.W. 
Vplyv slabého magnetického poľa na hovädzí dobytok 

Tučková,  M., Fialkovičová, M., Kozák, M., Bekeová, E., Nejedlík, P. 
Vplyv teploty ovzdušia a sezónnosti na hladiny tyroidných hormónov u psov 

Elgerwi, A., Bíreš, J., Britan, M., Hiščáková, M., Húska, M.  
Akumulácia minerálií v organizme oviec v priebehu priemyselnej intoxikácie meďou pri suplementácii antidot 

Dunajská, J.  
Zabezpečenie bezpečného priechodu pre migrujúce lososy cez zdúvadlo  
Hiram M. Chittendena v Seattle, USA 

Zabloudil, F.,  Novák, P. 
Vliv bioklima na optimální chovy s pernatou zvěří v ČR 

Zabloudil, F., Novák, P. 
Vliv bioklima na optimální chovy se spárkatou zvěří v ČR 

Dousek, J., Novák, P., Zabloudil, F., Holečková, D. 
Bioklimatické nároky nebezpečných druhů zvířat v péči člověka 

Novák, P., Kubíček, K., Zabloudil,F., Odehnal,J., Dousek,J., Ondrašovič,M. 
Optimalizace prostoru – nedílná část pohody zvířat 

Ondrašovič, M., Ondrašovičová, O., Para, Ľ., Saba L., Krajňák, M., Alberto Jorge da Silva 
Aerosólová dezinfekcia objektov pre ustajnenie hospodárskych zvierat 

Galajda, R., Krajňák, M., Ondrašovič, M., Novák, P., Ntimpirangeza, M. 
Redukcia amoniaku z odvádzaného vzduchu z objektov ustajnenia zvierat 

 

Agrohydrológia, pedológia, geofaktory a životné prostredie

Prednášky   

 

Soroková, M.  
Pôdna voda v lesných ekosystémoch smreka a buka 

Dodok, R.  
Vplyv ochranného a konvenčného obrábania na priebeh vlhkostného profilu 
pôdy 

Gomboš, M., Ivančo, J., Pavelková, D. 
Retenčné vlastnosti hlinitých pôd na Východoslovenskej nížine 

Ivančo, J., Mati, R., Gomboš, M., Pavelková, D.  
Vplyv agrotechniky na zásobu vody v zóne aerácie fluvizemí glejových na Východoslovenskej nížine 

Antal, J.  
Niektoré aspekty regulácie vlhkostného režimu pôd agrotechnickými opatreniami 

Buniak, W., Dmowski, Z., Kucharzewski, A., Nowak, L.  
The reaction and content of macro and misrocomponents in the surface layer of soils in Lower Silensia 

Mati, R., Kotorová, D.  
Heterogenita pôdneho profilu a hydrolimity fluvizeme glejovej 

Pavelková, D., Ivančo, J., Gomboš, M.  
Chemizmus dominantných vodných tokov na Východoslovenskej nížine z pohľadu ich vhodnosti pre závlahy 

Skalová, J., Štekauerová, V., Šútor, J.  
Využitie pedotransférnych funkcií na určenie hydrolimít 

Toman, F. 
Výskyt erozně nebezpečných dešťů ve stanici Telč 

Kotorová, D., Šoltýsová, B. 
Fyzikálne vlastnosti pôdy a prístupné živiny v osevnom postupe 

Igaz, D. 
Vplyv hnojenia tekutými organickými odpadmi na využiteľnú vodnú kapacitu pôdy 

Žalud, Z., Alexandrov, V., Eitzinger, J.  
15th International Congress of Biometeorology & International Conference  
on Urban Climatology "Biometeorology  and Urban Climatology  
at the Turn of the Millennium" 8 - 12 November 1999 Sydney, Australia 

Soták, V., Tomlain, J., Takáč, J., Jenčo, M.,  
Upresnenie závlahových oblastí na Slovensku 

Lazor, P., Tomáš, J., Tóth, T. 
Antropická záťaž ovzdušia Nitry v závislosti od meteorologických prvkov 

Čelková, A.  
Výskyt mineralizovanej podzemnej vody vo východnej časti Podunajskej nížiny  
a jej vplyv na salinizáciu pôdy 

Valach, F., Jankovičová, D., Dolinský, P., Túnyi, I., Kaplík, P. 
Neurónové siete a štúdium tektonickej aktivity na základe geomagnetických dát 

Klementová, E., Skálová, J. 
Malé vodné nádrže v povodí Hrona 

Podhrázská, J., Toman, F.  
Význam diferencované ochrany povodí vodárenských nádrží v plánování krajiny 

Minďáš, J., Škvarenina, J., Závodský, D., Kremler, M., Molnárová, H., Pavlenda, P., Kunca, V. 
Doterajšie výsledky hodnotenia kritických úrovní a záťaží  na Slovensku 

Demeterová, B. 
Analýza hydrologického sucha 

Jahnátek, Ľ., Barátová, D., Antal, J. 
Zodpovednosť za životné prostredie 

Vráblíková, J., Vráblík, P.  
Problematika revitalizace území v lomu Most 

Škardová, I., Škarda, J., Derdáková, M., Franka, R. 
Imunopresia a ich vzťah k niektorým faktorom životného prostreadia 

Šiška, B. 
Vplyv poľnohospodárstiev na emisie N2O z poľnohospodársky využívaných pôd  
na Slovensku v rokoch 1990- 98 

Vitázek, I. 
Pôsobenie sušiarenskej techniky na okolité prostredie 

Mandelíková, M., Ondrašovič, M., Ondrašovičová, O., Vargová, M.  
Vplyv hodnoty pH a dávky Ca(OH)2 na priebeh nitrifikácie odpadovej vody na ČOV 

Ďurečko, R., Šalitrošová H., Bačová, I., Jacková, A. 
Aktuálne hladiny dusitanov a dusičnanov v živočíšnych produktoch.  

Rožnovský, J., Valentová, B., Hurtalová, T. , Matejka, F.  
Vertikální rozložení slunečního záření v porostu kukuřice 

Kalúz, K.  
Vývoj kontaminácie pôd na príklade Žiarskej kotliny 

Postery

Krajňák, M., Galajda, R., Ondrašovič, M., Alberto Jorge da Silva 
Biologické čistenie vzduchu v kafilériách 

Ondrašovič, M., Para, Ľ., Vargová, M., Bis-Wencel, H., Novák, P., Ntimpirangeza, M. 
Využitie rodenticídnych prípravkov pri ničení škodlivých hlodavcov 

Holoda, E., Holečková, B., Gondoľ, J. , Bis-Wencel, H. ,Novák, P. 
Detekcia salmonel v životnom prostredí 

Beňová, K., Falis, M., Sesztáková, E., Krajňák, M  
Vplyv jednorázového celotelového gama žiarenia na metabolické zmeny v organizme hydiny 

Falis, M., Beňová, K., Sesztáková, E., Krajňák, M 
Ionizujúcim  žiarením   indukované   zmeny   metabolických   ukazovateľov  u  hydiny