Seznam příspěvků:

plenární přednášky:

Vácha R.: UDRŽITELNÉ HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ K PODPOŘE RETENCE VODY V KRAJINĚ

Rehák Š., Kopčová Ľ., Kňava K., Stradiot P., Kovalčík B.: VÝHĽADOVÁ VODOHOSPODÁRSKA BILANCIA ZDROJOV VODY PRE ZAVLAŽOVANIE

Kulhavý Z.: SYNERGIE PŘÍRODĚ BLÍZKÝCH A TECHNICKÝCH OPATŘENÍ V KRAJINĚ PŘI ZADRŽOVÁNÍ VODY

Pokorný J., Hesslerová P.: VLIV VEGETACE NA OBĚH VODY

Sekce „Vodní hospodářství“ 

Kvítek T., Krátký M.: LISTY OPAŘENÍ TYPU A V PLÁNU DÍLČÍHO POVODÍ VLTAVY - OPATŘENÍ KE ZLEPŠENÍ RETENCE A AKUMULACE VODY V KRAJINĚ SPOLEČNĚ S OCHRANOU JAKOSTI POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD

Pelíšek I.: MOŽNOSTI A LIMITY VYUŽITÍ HYDROMELIORAČNÍCH SOUSTAV V NOVÝCH PODMÍNKÁCH

Knoppová K., Marton D.: SRÁŽKO-ODTOKOVÝ MODEL PRO DLOUHODOBÉ PROGNÓZY V PODMÍNKÁCH KLIMATICKÉ ZMĚNY

Čermák J.: TECHNOLOGICKÉ PŘEDPOVÍDÁNÍ V ŘÍZENÍ VODNÍCH ZDROJŮ

Němec J., Pražáková L.: POZEMKOVÉ ÚPRAVY A VODA V KRAJINĚ

Sekce „Oběh vody a závlahy“

Janál P.: PŘEDPOVĚĎ PŘÍVALOVÝCH POVODNÍ – FUZZY MODEL

Hornová H.: DYNAMIKA PODZEMNÍ VODY V HYDROPEDOLOGICKÉM PROFILU LEDNICE - PODIVÍN OD ROKU 1961 AŽ PO SOUČASNOST

Tall A., Pavelková D.: DETERMINÁCIA ČLENOV VODNEJ BILANCIE PÔDY POMOCOU LYZIMETRA

Litschmann T., Rožnovský J., Salaš P.: TEPLOTNÍ A VLHKOSTNÍ REŽIM PÍSČITÝCH PŮD Z HLEDISKA ZÁSOBOVÁNÍ ROSTLIN VLÁHOU V OBDOBÍ 2009-2015

Vyskot I., Kozumplíková A: FUNKCE LESŮ: HYDRICKO-VODOHOSPODÁŘSKÝ MANAGEMENT

Dušek J., Stellner S., Hudecová Š.: ZMĚNY MIKROKLIMATU OSTŘICOVÉ LOUKY BĚHEM POSLEDNÍCH 40 LET

Litschmann T.: PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S KAPKOVOU ZÁVLAHOU BRAMBOR V LETECH 2016 A 2017 V PODMÍNKÁCH JIŽNÍ MORAVY

 Sekce „Sucho“

Střeštík J., Rožnovský J., Štěpánek P., Zahradníček, P.: HODNOCENÍ VÝSKYTU SUCHA V ČESKÉ REPUBLICE MINÁŘOVOU VLÁHOVOU JISTOTOU ZA OBDOBÍ 1961-2017

Středová H. et al.: SUCHO V GESCI MŽP

Sekce posterů

Fukalová, P., Mikesková, A., Středová, H.: Hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaných územích ČR na příkladu města Valašské Klobouky

Gomboš M., Kandra B., Balejčíková, L.: Prejavy sucha na zložkách vodného režimu pôd v podmienkach Východoslovenskej nížiny

Fiala R., Chuchma F.: VARIABILITA BILANCE SRÁŽEK A POTENCIÁLNÍ EVAPOTRANSPIRACE V PRŮBĚHU LET 1961 – 2017

Jáchymová B., Krása J.: MOŽNOSTI MODELOVÁNÍ VLIVU VODNÍ EROZE JAKO ZDROJE FOSFORU NA VODNÍ ÚTVARY V PODMÍNKÁCH ČR

Leštianska A., Střelcová K.: VÝVOJ VLHKOSTNÝCH PODMIENOK LESNÝCH VEGETAČNÝCH STUPŇOV STREDNÉHO SLOVENSKA

Lošák M.: VLIV APLIKACE POMOCNÝCH PŮDNÍCH LÁTEK NA VÝVOJ BOTANICKÉHO SLOŽENÍ EXTENZIVNÍHO TRÁVNÍKU NA VÝSUŠNÉM STANOVIŠTI

Potopová V., Tűrkott L., Soukup J., Zehnálek P.: VYHODNOCENÍ REAKCE SOUBORU ODRŮD ŘEPKY OLEJKY NA METEOROLOGICKÉ FAKTORY

Procházka J., Pokorný J., Vácha A., Brom J.: VLIV VYUŽITÍ ÚZEMÍ NA OBĚH VODY NA PŘÍKLADU MALÝCH POVODÍ NA ŠUMAVĚ

Procházka J., Tesař M., Bednařík J.: HODNOCENÍ SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA ŠUMAVĚ JAKO MOŽNÉHO INDIKÁTORU KLIMATICKÝCH A SOUVISEJÍCÍCH ZMĚN

Schwarzová P., Kuráž, V., Šálek, J.: MODERNÍ METODY OPTIMALIZACE VLÁHOVÉHO REŽIMU

Stašek J., Dostál T., Krása J., Zumr D., Kavka P., Neumann M., Roudnická A., Strouhal L., Laburda T., Mistr M., Novotný I.: VLIV PĚSTOVANÝCH PLODIN NA FORMOVÁNÍ POVRCHOVÉHO ODTOKU

Zahradníček P, Štěpánek P., Rožnovský J.: ZMĚNA V CHARAKTERU SRÁŽEK DŮLEŽITÝCH PRO VZNIK EROZE