Seznam příspěvků:

B. Badalíková, J. Bartlová, T. Vymyslický, J. Červinka : Sledování změn infiltrační schopnosti půdy při různém ozelenění hrází rybníků

M. Bartík ; M. Hríbik ; J. Škvarenina: Simulácia najtragickejšej lavíny na Slovensku a posúdenie možnosti jej výskytu v dnešných podmienkach

M. Doleželová : Nízké a vysoké extrémy srážek v regionu jižní Moravy a Vysočiny v období 1981−2013

J. K. Dufková, F. Toman: Výpočet smyvu půdy pomocí vybraných empirických modelů vodní eroze

P. Eliáš : Hodnotenie sucha prostredníctvom vegetácie

R. Fiala: Výskyt povodní v obci Sloup

J. Halířová, P. Stierand: Výsledky pozorování režimu plavenin v povodí Labe

M. Jakubis: Predikcia erózie brehu vodného toku metódou BANCS (BEHI – NBS)

M. Jakubisová : Modelovanie brehovej erózie metódou BSTEM v súvislosti s extrémnymi prietokmi

J. Klimešová, L. Minaříková, T. Středa : Produkce nadzemní a podzemní biomasy ječmene v diferencovaných vláhových podmínkách

G. Knozová: Charakteristika přívalových srážek ve vybraných lokalitách na jižní Moravě v období 2003-2013

M. Kohut, J. Rožnovský, F. Chuchma, P. Hora: Potenciální vláhová bilance jako ukazatel sucha v roce 2012

P. Kovář, M. Hrabalíková, J. Pešková: Řešení hydrologické bilance pomoravské nivy v úseku Hodonín-Lanžhot modelem WBCM

A. Kozumplíková, I. Vyskot: Management hydrické a vodohospodářské účinnosti lesních ekosystémů

H. Kristenová, J. Smolíková, V. Váňová, I. Novotný, V. Papaj, J. Holub: Protierozní kalkulačka – účinný nástroj ochrany půdy před erozí

P. Kulířová, T. Navrkalová: Proces řešení problematiky sucha ve střední a východní Evropě

A. Leštianska, K. Střelcová: Kvantifikácia rastovej odozvy klonov smreka obyčajného v závislosti od klimatických a pôdnych faktorov

A. Malý: Hydrologické projevy sucha 2012 na jižní Moravě

P. Nalevanková, Z. Sitková, K. Střelcová Vplyv zníženej dostupnosti pôdnej vody na transpiračný prúd buka lesného (Fagus sylvatica L.)

J. Němec: Protierozní a protipovodňová opatření v pozemkových úpravách

P. Novák, T. Hejduk: Prevence před přívalovými povodněmi ve vztahu k působnosti obcí

V. Novák: Kvantitatívne vyjadrenie fyziologického sucha

A. Pástorová, K. Střelcová, J. Škvareninová: Analýza časovej variability jarných fenologických fáz proveniencií smreka obyčajného pochádzajúcich z troch rôznych nadmorských výšok v rokoch 2010 - 2012

J. Podhrázská: Degradace půdy erozí v podmínkách jižní Moravy

Š. Rehák, Ľ. Kopčová: Hodnotenie oblastí povodí z hľadiska potreby závlah

E. Soukalová A. Stolářová: Extrémy výskytu podzemních a povrchových vod

B. Spáčilová, H. Středová, P. Thonnová: Vlhkostní poměry povrchu půdy na vybraných jihomoravských stanicích

P. Stradiot, M. Kupec, Š. Rehák: Priestorová diferenciácia retenčných a hydraulických parametrov pôd Borskej nížiny

H. Středová, P. Štěpánek, I. Novotný, J. Krása: Stanovení R faktoru na jižní Moravě

J. Střeštík, J. Rožnovský, P. Štěpánek, P. Zahradníček: Změna ročních a sezonních srážkových úhrnů v České republice v letech 1961-2012

T. Šatala: Zima 2013/2014 ako extrém z hľadiska zásob vody viazaných v snehovej pokrývke v povodí Hučavy

J. Šimková : Využití modelu KINFIL pro hodnocení vlivu přírodních protierozních geotextilií na povrchový odtok

J. Škvareninová, J. Minďaš, J. Škvarenina, J. Vido: Časová premenlivosť výskytu horúcich vĺn na Slovensku

P. Thonnová, H. Středová: Hodnocení rizika výskytu sucha na Břeclavsku v období 1961 – 2010

P. Treml, S. Zahrádková, O. Hájek: Vymezení oblastí vysychání vodních toků v ČR

J. Vido, J. Valach, J. Škvarenina: Zhodnotenie výskytu sucha použitím indexu SPI v regióne Horného Požitavia

V. Voltr, P. Froněk, M. Hruška : Souvislost výnosů zemědělských plodin a sucha

J. Vopravil, L. Havelková, T. Khel, P. Novák: Nová klasifikace půd vzniklých v důsledku vodní eroze v systému BPEJ

P. Zahradníček, P. Štěpánek, M. Možný, M. Trnka, P. Hlavinka: Extrémně suchá epizoda srpen 2011 až květen 2012

M. Zeleňáková, P. Purcz, V. O. Harbuľáková, T. Soľáková1, D. Simonová: Overenie poklesu minimálnych prietokov v povodiach východného Slovenska

V. Zuzulová, B. Šiška, J. Vavrovič: Hodnotenie sucha na Slovensku podľa Palmerovho indexu závažnosti sucha (PDSI) v podmienkach meniacej sa klímy

D. Žížala: Erozní události v portálu Monitoring eroze zemědělské půdy