Seznam příspěvků:

Badalíková B., Bartlová J.:

Funkce meziplodin při ochraně půdy před vodní erozí

Bažatová T., Šimková J.:

Ovlivňují antropogenní zásahy odtokový režim povodí?

Doleželová M.: 

 

Srážky na jižní Moravě v období 2010-2012. Hraje roli celkové množství srážek nebo jejich rozložení v čase?

Fukalová, P., Středová, H., Vejtasová, K.:

 

Vývoj vybraných teplotních a srážkových charakteristik v oblasti jižní Moravy

Kozlovsky Dufková J.:

Fyzikální podstata větrné eroze na těžkých půdách

Haberle J., Svoboda P.:

Porovnání Exponenciálních modelů distribuce kořenů v půdním profilu a jejich vliv na simulaci využití vody pšenicí

Hadaš P., Kulhavý J.:

 

Dlouhodobý vývoj vláhové bilance v oblasti lužních lesů jižní Moravy

Klimešová J., Středová H., Středa T.:

 

Transpirace kukuřice v závislosti na vláhových a meteorologických podmínkách

Knozová G.:

 

Meteorologické podmínky příznivé re-emisi částic půdy v Brně -Tuřanech (2004-2012)

Kovář P., Štibinger J., Pešková J.:

 

PROBLEMATIKA VODOHOSPODÁŘSKÉ BILANCE POMORAVSKÉ NIVY V ÚSEKU HODONÍN-LANŽHOT

Kozlovská S.:

Vliv metody stanovení N-letých maximálních denních úhrnů srážek na objem přímého odtoku

Krmelová P., Toman F., Středová H.:

 

Výnos plodin v odlišných agroekologických podmínkách

Kulhavý Z., Tlapáková L., Fučík P.:

Změny přístupů v posuzování funkcí zemědělského odvodnění v krajině

Lehnert M.:

 

Vybrané problémy vlivu globálního záření a dešťových srážek na režim teploty půdy (případová studie Olomouce a okolí)

Litschmann T., Hadaš P., Středa T.:

Porovnání půdně vlhkostních charakteristik vápencových partií CHKO Pálava a Moravský kras

Matoušková V., Kandra B., Pražák P.: 

Měření retenčních čar bobtnavých půd

 Mužíková, B., Středová, H.:

 

Vyhodnocení potenciálního ohrožení půd jižní Moravy větrnou erozí

Nagy V., Štekauerová V., Sinoros-Szabo B., Milics G.:

Voda je jedným z najdôležitejších faktorov ovplyvňujúcich pôdnu úrodnosť

Novák P., Havelková L., Batysta M.:

Důsledky výrazné plošné eroze na vodní bilanci krajiny

Novák, V.:

Produkcia biomasy a sezónna transpirácia

Pelíšek I., Kulhavý Z., Čmelík M.:

Měření hydropedologických charakteristik pro určení účinnosti modernizace drenáží

Rak, L.:

 

Vliv hydroabsorbentů na vybrané biologické a biochemické charakteristiky půd a jejich praktické využití při rekultivaci antropogenních recentních substrátů

Soukalová E., Bortlová H.:

Sucho v podzemních vodách na jižní Moravě v roce 2012

Svobodová K.:

Tvorba odtoku na povodí napadeném kůrovcem smrkovým -  Große Ohe v Národním parku Bavorský les

Středová, H., Rožnovský, J., Středa, T., Krmelová, P.:

 

Predispozice výskytu sucha ve vybraných aridních oblastech
České republiky

Střeštík J.:

Charakter srážek za 200 let v pražském Klementinu a jejich vliv na hospodaření s vodou v krajině

Škvarenina J., Hlavatá H.:

Typologická a fytocenologická charakteristika tatranských lesov z pohľadu klimatických a hydrických pomerov

Štibinger J., Pešková J.:

Terénní experimentální stanovení hydraulické  vodivosti mokřadů v Jizerských horách v lokalitě Horní Maxov

Šurda P., Štekauerová V., Nagy V.:

Štatistická analýza hydraulickej vodivosti pôdy v povodí rieky Hron

Vitková J., Štekauerová V., Skalová J.:

Možný vplyv klimatickej zmeny na zásoby vody v pôde pri pestovaní bazy čiernej a jačmeňa jarného

Vopravil J., Chlubna L., Vlček V., Kulhavý Z., Kulířová P.:

Návrh Identifikačního systému pro řešení  problematiky melioračních staveb v ČR

Vopravil J., Khel T., Kulířová P., Havelková L.:

Nové metody hodnocení vodní eroze na VÚMOP, v.v.i.

Winkler J., Chovancová S., Jonášová K., Brotan J.:

Vliv minimální teploty v jarním období na zaplevelení jarního ječmene

Winkler J., Jakabová L., Brotan J.:

Vliv srážek v jarním období na zaplevelení jarního ječmenE