Sborník příspěvků z XII. Česko-slovenské bioklimatologické konference

Velké Bílovice 1996

 

Krečmer, V.

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ČESKÉ BIOKLIMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

text

Bílek, M., 

Žáková, I.

VLIV BIOKLIMATOLOGICKÝCH ČINITELŮ NA PASTEVNÍ AKTIVITU OV­CÍ V HORSKÉ CHRÁNĚNÉ OBLASTI

text

Brouček, J.,

Tančin, V., 

Uhrinčať, M.

REAKCIA DOJNÍC NA VYSOKÉ TEPLOTY PROSTREDIA

text

Brouček, J.,

Sándor, A.,

Uhrinčať, M.,

Tančin, V.,

Hanus A.

VLIV GEOPATOGENNÍ ZÓNY NA VYSOKOUŽITKOVÉ DOJNICE

text

Darula, S.

Zenitný jas z pohľadu posudzovania svetelnej klímy v budovách

text

DOLEJŠ,J.,

TOUFAR,O.,

KNÍŽEK,J.,

LOUČKA,R.

VLIV TEPLOTNÍCH ZMĚN NA VARIABILITU UŽITKOVOSTI DOJNIC

text

Edessa, S.

Podíl GR, FAR a  UV-B  v denním chodu sluneční radiace na EEP Bílý Kříž

text

EITZINGER, J.,

WIMMER, B.,

WUTZL, C.,

CAJIC, V.

THE SENSITIVITY OF CROP MODELS FOR SOYBEAN ON MODEL INPUT  PARAMETERS AT THE NORTH-EASTERN PART OF AUSTRIA.

text

Gallo, M.,

Mlynár, R.,

Rajčáková, Ľ.

VPLYV EMISNÝCH SPÁDOV A VEKU ZVIERAT NA KUMULÁCIU ŤAŽKÝCH  KOVOV V ICH TKANIVÁCH

 

text

Gruntorád, J.

VLIV PŘIROZENÉHO ATMOGEOCHEMICKÉHO POLE NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

text

Chmelničná, L.,

Ballová, Š.

ÚČINOK IONIZÁCIE VZDUCHU NA ÚHYN BAŽANTOV POČAS ODCHOVU

text

Kic, P.

VZTAH  VNĚJŠÍHO  A  VNITŘNÍHO  PROSTŘEDÍ  Z  HLEDISKA  VĚTRÁNÍ  STÁJOVÝCH  OBJEKTŮ

text

Knížek, J.,

Skřivanová, V.,

Kuboušková, M.

VLIV STÁJOVÉ TEPLOTY NA UŽITKOVOST BROJLEROVÝCH KRÁLÍKŮ

 

text

Knížková, I.,

Knížek, J., 

Nový, Z.

TERMOREGULAČNÍ REAKCE DOJNIC NA VYSOKÉ TEPLOTY  PROSTŘEDÍ A NA NÁHLOU ZMĚNU TEPLOTY PROSTŘEDÍ

text

Kostrej, A.

KVANTIFIKÁCIA EKOFYZIOLOGICKÝCH ČINITEĽOV V ZÁVISLOSTI OD  RASTOVÉHO A VÝVOJOVÉHO STAVU PORASTU

text

Košař, K.,

Žáková, I.

VÝKRM BROILERŮ V HALÁCH S PŘIROZENÝM OSVĚTLENÍM A VĚTRÁNÍM

text

Křivský L.,

Klimeš J.,

Gruntorád J.

Rozkolísanost radonu a kosmického záření modulovaného sluneční aktivitou

text

Kunc, P.,

Bílek, M.

VYHODNOCENÍ PRŮBĚHU BIOKLIMATICKÝCH ČINITELŮ V DOJÍRNÁCH  NOVÝCH A REKONSTRUOVANÝCH FAREM PRO DOJNICE

text

Litschmann, T.,

Brotan, J.

Vliv různých způsobů stanovení denní průměrné teploty vzduchu na hodnotu teplotní sumy

text

Matejka, F.

ZMENY PRIEDUCHOVEJ REZISTENCIE AKO FAKTOR OVPLYVŇUJÚCI  FYTOKLÍMU

text

Minďáš, J., 

Škvarenina, J.

Analýza dopadov klimatických zmien na lesy pomocou dynamických stochastických modelov

text

Novák, V., 

Žaludná, I.

VPLYV HYDROFYZIKÁLNYCH  VLASTNOSTÍ PÔD NA ICH VODNÝ REŽIM V PODMIENKACH GLOBÁLNYCH ZMIEN KLÍMY

text

Nový, Z., 

Knížková, I.,

Koubková, M.,

Kunc, P.,

Jílek, F.

VYHODNOCENÍ ÚČINKU EVAPORAČNÍHO OCHLAZOVÁNÍ NA TERMOREGULAČNÍ FUNKCE JALOVIC PŘI VYSOKÝCH TEPLOTÁCH OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

text

Podrázský, V.

Fixace oxidu uhličitého v lesních ekosystémech

text

Popovič, I.

OPEĽOVACIA  ČINNOSŤ  VČIEL  MEDONOSNÝCH ZA   PRIAZNIVEJ   A   NEPRIAZNIVEJ  POVETERNOSTI

text

Rajčáková, Ľ.,

Gallo, M.,

Mlynár, R.

VPLYV EMISIÍ S VYSOKÝM OBSAHOM Mg NA POČIATOČNÝ RAST A VÝVOJ  REPKY OLEJNEJ

 

text

SAMEK M.,

ZARSKI T.,

MARVAN F.

Civilizační procesy a pohyb rtuti v životním prostředí

text

Straka, J., 

Hrabě, F.

Průběh změn teplot a vlhkosti v půdním prostředí trvalé a nově seté louky

text

Střeštík, J.

XIV. MEZINÁRODNÍ BIOMETEOROLOGICKÝ KONGRES, LJUBLJANA

text

Střeštík, J.

Vliv  heliogeofyzikálních  faktorů  na  zemědělskou  produkci

text

Tomlain, J.

DÔSLEDKY OČAKÁVANEJ KLIMATICKEJ ZMENY NA ZMENY POTENCIÁLNEJ A SKUTOČNEJ EVAPOTRANSPIRÁCIE NA SLOVENSKU

text

Tužinský, L.

PREDPOKLADANÉ DÔSLEDKY KLIMATICKÝCH ZMIEN

 NA VLHKOSTNÝ REŽIM LESNÝCH PÔD

text

Vyskot, I.

Dispozice radiačního efektu v modifikovaných strukturách smrkového porostu

text

Zimolka, J.,

Belan, F.

KONTAMINACE RANÝCH BRAMBOR V OBLASTI IMISNÍ ZÁTĚŽE

text