Příspěvky z mezinárodní konference

Bioklimatologie současnosti a budoucnosti

Křtiny 12.-14.9.2005

 

ANTAL, J.

MIKUŠOVÁ, M.

Erodomerné valce – nenáročná a relatívne presná metóda merania vodnej erózie

PDF

 

BAGAR, R.,

NEKOVÁŘ, J.

 Tendence vývoje vegetace na jihozápadní Moravě

PDF

  

BALÁŽ, P.

STŘELCOVÁ, K. 

BLAŽENEC, M.

 Denný chod teploty kmeňa a hrúbkového prírastku ako reakcia smreka obyčajného na zmenu klimatických a vlahových pomerov

PDF

  

BEDNÁŘOVÁ, E.

MERKLOVÁ, L.

 Sledování fenologických fází u buku lesního (Fagus sylvatica L .) v oblasti Drahanská vrchovina

PDF

 

BIČÁROVÁ, S.

Prízemný  ozón  v  podmienkach  extrémne  teplého počasia

PDF

 

BREHUV, J.

BOBRO, M. 

HANČUĽÁK, J.

SLANČO, P.

ŠPALDON, T.

 Obsah niektorých prvkov v nánosoch a ovzduší nádrže vodného diela „Ružín I“ v roku 2004

PDF

 

DITMAROVÁ, Ľ.

KMEŤ, J.

STŘELCOVÁ K.

 Analýza možných vplyvov prostredia na sadenice smreka (picea abies karst. l.) v podmienkach nádobového pokusu

PDF

 

DOLEJŠ, J.

NĚMEČKOVÁ, J.

TOUFAR, O.

KNÍŽEK, J.

Vliv  vysokých  teplot  na  fyziologické  ukazatele skotu

PDF

 

DOLEJŠ, J.

TOUFAR, O.

ADAMEC, T.

Faktory  ovlivňující  stanovení  emise  amoniaku

PDF

 

DOLEJŠ, J. 

NĚMEČKOVÁ, J.

TOUFAR, O.

KNÍŽEK, J.

Sedimentace  prachu (TSP) ve stájích pro skot

PDF

 

DOLEJŠ, J.

TOUFAR, O.

KNÍŽEK, J.

Koncentrace troposférického ozonu

PDF

 

DUFKOVÁ, J.

TOMAN, F.

Vliv vlhkosti půdy na potenciální erodovatelnost větrem

PDF

 

DZVONÍK, O.

ŠTETIAROVÁ, J.

KUDELA, K.

DAXNER, P.

Vplyvy kozmického počasia na niektoré parametre psychickej výkonnosti (chybovosti) leteckých posádok  s využitím dát z palubného registračného záznamníka „comafra“ u dopravných lietadiel

PDF

 

Fic, V. 

Jašková, D.  

Masaryk, A.

Přírodní antioxidační látky ve víně

PDF

 

GAlo, D.

TEKUŠOVÁ, M.

Spravovanie metadát meteorologických a zrážkomerných staníc

PDF

 

GERA, M.

DAMBORSKÁ, I.

Zmeny prevládajúceho prúdenia vzduchu a ich vplyv na klímu Slovenska

PDF

 

Gömöryová E.

Střelcová, K.

Zmeny  mikrobiálnej  aktivity  pôdy  v  závislosti od mikroklimatických  podmienok  v  priebehu sekundárnej  sukcesie na  opustených  pasienkoch  v oblasti  PoĽany

PDF

 

HADAŠ, P.

Vláhová bilance smrkové monokultury vyšších poloh Drahanské vrchoviny

PDF

 

HADAŠ, P.

Vliv očekávaných změn klimatu na potenciální růstové podmínky lesních porostů na území Drahanské vrchoviny  v časovém horizontu 2050

PDF

 

HADAŠ, P.

LITSCHMANN, T.

Teplotní a vlhkostní poměry lužního lesa v lokalitě Národní přírodní rezervace Křivé jezero

PDF

 

HALAJ, P.

BÁREK, V.

ĎURIŠ, J. 

IGAZ, D.

ŠIŠKA, B.

JURÍK, Ľ.

Morfologické zmeny vybraných malých vodných tokov a ich vplyv na priebeh hladín počas povodňových prietokov

PDF

 

HALAS, J.

Posúdenie využitia poľnohospodárskej pôdy (krajiny) na pozadí ortofotomáp

PDF

 

HÁJKOVÁ, L.

NEKOVÁŘ, J.

Indikace pylové sezony alergologicky zajímavých rostlin v síti ČHMÚ

PDF

 

Hänsel S. 

Matschullat, J.

Extreme precipitation and dry periods

Climate Trends in Saxony, 1951—2000

PDF

 

hríbik M. 

Škvarenina J.

Príspevok k štúdiu mikroklímy snehovej

pokrývky v bukovom a smrekovom lesnom poraste BR Poľana

PDF

 

HRVOĽ, J.

Predpokladané dlhodobé zmeny globálneho žiarenia  do roku 2100 na vybraných staniciach Slovenska

PDF

 

HRVOĽ, J.

Vplyv niektorých meteorologických prvkov a celkovej poveternostnej situácie na  jarný prílet a jesenný odlet  lastovičky obyčajnej z Bratislavy

PDF

 

IGAZ, D.

MATIÁŠOVÁ, Z.

ŠIŠKA, B.

Určovanie zložiek vodnej bilancie matematickým modelom Global

PDF

 

JEŽÍK, M.

STŘELCOVÁ, K.

Sezónna dynamika hrúbkového prírastku buka vo vzťahu k faktorom klímy a priebehu počasia

PDF

 

JŮZL, M.

STŘEDA, T.

ROŽNOVSKÝ, J.

Koloběh uhlíku v agroekosystému a možnosti zvýšení jeho ukládání v biomase polních plodin

PDF

 

KALÚZ, K.

KALÚZ, P.

Majetková ujma a ekonomická škoda v imisných oblastiach

PDF

 

KAMLEROVÁ, K.

Effects of stand tending on the interception of atmospheric precipitation

PDF

 

KLABZUBA, J.

KOŽNAROVÁ, V.

SULOVSKÁ S.

Analýza vlivu počasí na zchlazovací hodnotu (refrigeraci) v interiéru experimentální stáje pro skot

PDF

  

Knozová, G.

Rožnovský, J.

Kohut, M.

Srovnaní časových řad výparu naměřeného výparoměrem GGI 3000 a vypočítaného podle metodiky FAO

PDF

 

KNOZOVÁ, G.

Vliv povětrnostních situací na velikost znečištěni ovzduší v České republice

PDF

  

KOTOROVÁ, D.

JAKUBOVÁ, J.

Vplyv poveternostných podmienok na fyzikálne vlastnosti pôdy

PDF

 

Kováč, K.

Čimo, J.

Špánik, F.

Agroklimatické podmienky tvorby úrod jačmeňa siateho jarného

PDF

 

KOŽNAROVÁ, V.

KLABZUBA J.

Vlastnosti nastýlaných netkaných textilií z agrometeorologického hlediska

PDF

 

KREMLER, M.

Lineárna transformácia vstupných údajov pri predpovedi maximálnych koncentrácií prízemného ozónu pomocou neurónových sietí

PDF

 

KRŠKA, K.

Problém kvantifikace v zemědělské meteorologii v historickém přehledu

PDF

 

Kupec, P.

Schneider, J.

Vyskot, I.

Fialová, J.

Hodnocení dopadů extremních klimatických epizod 1994 na horské lesy Tiché a Koprové doliny ( TANAP, Slovenská republika)

PDF

 

Lapin, M. 

melo, M.

Damborská, I.

Vojtek, M.

Martini, M.

Problémy spojené s fyzikálne a štatisticky korektným downscaling-om výstupov gcms v tvare denných časových radov a vybrané výsledky

PDF

  

LAPIN, M.

FAŠKO, P.

Zmeny snehovej pokrývky v priestore Malých Karpát

PDF

 

LÁZNIČKA, V.

Komplexní krajinné meliorace

PDF

 

LITSCHMANN, T.

HADAŠ, P.

Příspěvek k mezoklimatickým poměrům Pavlovských vrchů a blízkého okolí

PDF

PREZENTACE

LITSCHMANN, T. 

ROŽNOVSKÝ, J.

Optická hustota větrolamu a její vliv na charakter proudění VZDUCHU

PDF

fotografie

PREZENTACE

MACURA, V.

ŠKRINÁR, A.

Hodnotenie kvality habitatu toku Drietomica metodikou IFIM

PDF

fotografie

MÁJKOVÁ, L.

Možnosti stanovení výskytu skvrnatičky řepné na cukrovce s využitím vybraných meteorologických prvků

PDF

 

MATEJKA, F.

HURTALOVÁ, T.

ROŽNOVSKÝ, J.

Vplyv porastov poľných plodín na sezónnu dynamiku pôdnej vlhkosti

PDF

 

MATI, R.

KOTOROVÁ, D.

Vplyv poveternostných faktorov na zásobu vody a produkčný proces ťažkých pôd

PDF

 

MELO, M.

Klimatická charakteristika teplejších a chladnejších letných období 1961-2003 v Hurbanove podľa kanadského prepojeného modelu GCM

PDF

 

Merklová, L.

Bednářová, E.

Vliv mikroklimatu stanoviště na nástup a průběh jarních fenologických fází u smrku ztepilého a buku lesního

PDF

 

MEZEYOVÁ, I.

ŠIŠKA, B.

MEZEY, J.

Štatistické stanovenie korelačnej závislosti priebehu fenologických  fáz odrôd jablone domácej  (Malus domestica) a vybraných rastlinných druhov

PDF

 

MOŽNÝ, M.

BAREŠ, D.

Monitoring a prognóza nebezpečných biometeorologických jevů

PDF

 

NEUDERT, L.

SMUTNÝ, V.

BROTAN, J.

Vliv povětrnostních podmínek na změny vlhkosti půdy a výnosy ozimé pšenice při různém zpracování půdy

PDF

 

NOVÁK, M.

Role synoptické  interpretace v biometeorologické předpovědi

PDF

 

NOVOTNÁ, B.

Zhodnotenie vplyvov zmeny štruktúry využívania krajiny pri vytváraní sústredeného odtoku

PDF

 

OSTROŽLÍK, M.

Rozptýlené  žiarenie  v  Mlyňanoch

PDF

 

PARILÁKOVÁ, K.

KLIMENT, M.

TÓTH, T.

LAZOR, P.

Sedimenty viacúčelových malých vodných nádrží v poľnohospodárskej krajine

PDF

 

POKLADNÍKOVÁ, H.

ROŽNOVSKÝ, J.

DUFKOVÁ, J.

Promrzání půdy na stanici Bystřice n. P.

PDF

 

PRIBULLOVÁ, A.

CHMELÍK, M.

Rekonštrukcia časového radu UV-B žiarenia na Skalnatom plese v období 1961-2004

PDF

 

PRIGANCOVÁ, A. 

VALACH, F.

VÁCZYOVÁ, M.

Premenlivosť kozmického počasia a jeho predpoveď

PDF

 

SCHNEIDER, J.

VYSKOT, I.

SMÍTKA, D.

MELICHAROVÁ, A.

Klimatické a hydrické determinanty zdravotně-hygienické a sociálně - rekreační funkce lesů na příkladu příměstských zón Hl. města Prahy

PDF

 

Samuhel P.

Šiška B.

Čimo J.

Porovnanie vybraných meraní meteorologických prvkov automatickou stanicou AWS 200 a klasickou meteorologickou stanicou

PDF

 

SITAR, J.

změny  tlaku  vzduchu  a  výskyt  srdečního  infarktu

PDF

 

Střeštík, J.

Sitar, J.

Novák, M.

Akutní  kardiovaskulární  příhody  a  meziplanetární prostředí

PDF

 

Svitáková Z. 

Kott I.

Nekovář J.

FENOLOGICKÁ DATA ZA POSLEDNÍCH 150 LET

PDF

 

Škvareninová J.

ZHODNOTENIE FENOLOGICKÝCH FÁZ NIEKTORÝCH LISTNATÝCH DREVÍN

PDF

  

SKEŘIL, R.

ELFENBEIN, Z.

Prašnost – globální problém

PDF

  

SLANČO, P.

BOBRO, M.

BREHUV, J.

HANČUĽÁK, J.

Výskyt SO2 v emisiách z bansko – úpravárenského závodu SIDERIT, s.r.o., Nižná Slaná

PDF

 

STREĎANSKÝ, J.

DOBÁK, D.

SOLLÁR, M.

KLIMENT, M.

Súčasné spôsoby určovania intenzity veternej erózie v SR.

PDF

  

Šiška B.

Špánik F.

Igaz D.

Zmeny Evapotranspirácie vo výškovom profile Slovenska z pohľadu možného vývoja klímy

PDF

  

ŠOLTYSOVÁ, B.

DANILOVIČ, M.

Zmeny úrod a kvalitatívnych parametrov  jačmeňa siateho jarného v závislosti od podmienok prostredia

PDF

 

Šottník, J.

CLIMATICAL FACTORS AND THEIR EFFECT ON PRODUCTION IN ANIMAL HOUSING

PDF

 

ŠROJTOVÁ, G.

Priebeh počasia a jeho vplyv na tvorbu úrody repky olejky

PDF

  

TOKÁR, F.

Produkcia nadzemnej dendromasy porastov gaštana jedlého (Castanea sativa Mill.) vo vzťahu k indexu listovej plochy a ku klimatickým podmienkam

PDF

 

TOMLAIN, J.

Zvláštnosti ročného chodu zložiek rovnice energetickej bilancie povrchu na vybraných  staniciach Slovenska

PDF

 

TRNKA, M.

ŽALUD, Z., 

DUBROVSKÝ M.

MUŠKA, F.

SEMERÁDOVÁ, D.

KOCMÁNKOVÁ, E.

Modelling of the European Corn Borer climatic niche under expected climate conditions

PDF

  

Tuček J.

Holécy J. 

Škvarenina J. 

Mindáš J.

 

Poznatky o výskyte lesných požiarov – tvorba a aplikácie v prostredí GIS a SDSS

 

PDF

 

Türkott, L.

Vliv povětrnostních podmínek na růst a vývoj ozdravených a neozdravených klonů chmele

PDF

 

Winkler, J.

Neudert, L.

Vztah půdní vlhkosti a plevelů při rozdílném zpracování půdy a různém hospodaření se slámou

PDF

  

Žalud, Z., 

Trnka, M.

Dubrovský, M.

Svoboda, M.

Hayes, M.

Možný, M.

Semerádová, D.

Hlavinka, P.

METHODOLOGY FOR ASSESSMENT OF DROUGHT EPISODES UNDER PRESENT AND EXPECTED CLIMATE CONDITIONS

 

PDF