REFERÁTY

Antal J.

Dodok R.

Štreit T.

VPLYV KONVENČNÉHO A OCHRANNÉHO OBRÁBANIA PÔDY NA ZÁSOBU PÔDNEJ VODY

Bagar R.

Vitalita smrku na nepůvodních stanovištích

Balla P.

Kotorová D.

Jakubová J.

VYUŽITIE ŠTATISTICKÝCH METÓD PRI HODNOTENÍ VPLYVU POČASIA  NA RASTOVO-VÝVINOVÉ FÁZY PŠENICE OZIMNEJ

Blažková M.

Antropogenní geologické procesy v krajině

Blihárová M.

Škvarenina J.

 

Vplyv nadmorskej výšky na atmosférickú depozíciu a chemizmus porastových zrážok v klimaxových a monokultúrných smrečinách v Biosférickej Rezervácií Poľana

Blinka P.

Metoda hodnocení sucha

Burda Z.

Bioklimatologické podmínky pro přepravu živých zvířat v souladu s novou dohodou Rady Evropy

Čermák J.

Prax A.

Transpirace a bilance vody v lužním lese

Danilovič M.

Mati R.

VPLYV POVETERNOSTNÝCH PODMIENOK NA PRODUKCIU JAČMEŇA siateho JARNÉHO V PODMIENKACH VÝCHODOSLOVENSKEJ NÍŽINY

Dolejš J.

Toufar O.

Adamec T.

Knížek J.

ELIMINACE AMONIAKU V KOTCOVÉM USTÁJENÍ PRASAT

Dolejš J.

Toufar O.

Adamec T.

Knížek J.

TEPLOTA PROSTŘEDÍ A ŽIVOTNÍ PROJEVY PRASAT VE VÝKRMU

Dubrovský M.

Žalud Z.

Trnka M.

Pešice P.

Haberle J.

PERUN - THE SYSTEM FOR THE CROP YIELD FORECASTING

Dunajský E.

Čepčeková

Hlavatá H.

NESKORÉ JARNÉ A SKORÉ JESENNÉ MRAZY AKO NEBEZPEČNÉ JAVY

Dvořáková A.

Toman F.

vÝSKYT EROZNĚ NEBEZPEČNÝCH DEŠŤU V oblasti stŘednÍch kolumbijskÝch and

Gaál L.

Lapin M.

EXTREME SEVERAL-DAY PRECIPITATION TOTALS AT HURBANOVO DURING THE TWENTIETH CENTURY

Gálik M.

Špánik F.

Hronský Š.

ENERGETICKÉ UKAZOVATELE RAJONIZÁCIE VINIČA HROZNORODÉHO NA SLOVENSKU

Harichová D.

Venglovský J.

Pačajová Z.

Plachá I.

Sasáková N.

Dunajský E.

HODNOTENIE  BIOKLÍMY  V  PREDVÝKRME  OŠÍPANÝCH  V  REKONŠTRUOVANOM  OBJEKTE  V  LETNOM  OBDOBÍ

Hesek F.

Ďurčanská D.

VPLYV RÝCHLOSTI AUTA NA PRODUKCIU ZNEČISŤUJÍCICH LÁTOK

Hurtalová T.

Matejka F.

Rožnovský J.

Chalupníková B.

Aerodynamické  vlastnosti  systému porast  kukurice - prostredie

 

Chmelničná L.

ZMENY KVALITY KONZUMNÝCH VAJEC PO ICH DEZINFEKCII OZÓNOM

Jedlička J.

Adamec V.

Dufek J.

Vývoj emisní zátěže ovzduší z dopravy

Kamlerová K. Teplotní poměry vrstvy vzduchu ovlivněné smrkovým porostem

Klimánek M.

Klimatický vliv Novomlýnských nádrží a lužní les

Klimánková Z. Odběry podzemní vody v luhu Lednice do sítě VAK Břeclav

Kohnová S.

Szolgay J.

Stehlová K.

LOKÁLNA A REGIONÁLNA ANALÝZA MAXIMÁLNYCH DVOJDŇOVÝCH ÚHRNOV ZRÁŽOK V OBLASTI HORNÉHO HRONA

Košař K.

Návarová H. 

Mašata O.

VLIV RŮZNÝCH TEPLOT PŘI VÝKRMU BROJLERŮ NA VYTÁPĚNÝCH PODLAHÁCH

Krejčová D.

REŽIM PODZEMNÍCH VOD V HYDROPEDOLOGICKÉM PROFILU HP261 ZAJEČÍ - BULHARY

Kremler M.

TYPY DENNÝCH CHODOV KONCENTRÁCIÍ PRÍZEMNÉHO OZÓNU NA SLOVENSKU

Krška K.

Počátky bioklimatologického výzkumu Moravy

Květoň V.

Tepelná zátěž, teplotní rekordy a sdělovací prostředky

Jan Kyselý

Radan Huth

Bohumír Kříž

ÚMRTNOST SPOJENÁ SE STRESEM Z HORKA V ČR - PRVNÍ VÝSLEDKY

Lapin M.

Melo M.

SCENÁRE ČASOVÝCH RADOV 10 KLIMATICKÝCH PRVKOV PRE OBDOBIE 2001-2090 PODĽA MODELOV CCCM2000 A GISS98

Lazor P.

Tomáš J.

Tóth T.

Pariláková K.

MONITORING ATMOSFÉRICKÝCH POLUTANTOV SÍRY A DUSÍKA V IMPAKTNÝCH OBLASTIACH SLOVENSKA

Litschmann T.

Klementová E.

Rožnovský J.

Vyhodnocení period sucha v časových řadách pražského Klementina a Hurbanova pomocí PDSI

Marek M. V. Význam bioklimatologie pro ekofyziologický výzkum produkčních procesů lesních dřevin

Marková I.

Janouš D.

RADIAČNÍ BILANCE MLADÉHO HORSKÉHO SMRKOVÉHO POROSTU

Matejka F.

Rožnovský J.

Chalupníková B.

Hurtalová T.

Štruktura evapotranspirácie porastu kukurice

Matuškovič J.

Bogdan M.

Juríček M.

Mikla J.

Vplyv netkanej textílie a iných agrobiologických faktorov na pestovanie jahôd

Melo M.

OČAKÁVANÉ ZMENY KONTINENTALITY PODNEBIA V 21. STOROČÍ PRE HURBANOVO NA ZÁKLADE VÝSTUPOV DVOCH KLIMATICKÝCH MODELOV

Návarová H.

Mašata O.

RŮZNÉ ZPŮSOBY APLIKACE PŘÍPRAVKU AMALGEROLU NA PRODUKCI NH3 A UŽITKOVOST BROJLERŮ

Obrusník I.

Úloha Předpovědní a výstražnÉ služby Českého hydrometeorologického ústavu při snižování následků přírodních pohrom

Ostrožlík M.

Premenlivosť globálneho žiarenia vo vysokohorských polohách

Pariláková K.

Bilancia NÁLETOVej VEGETÁCIE V ŠPECIFICKÝCH PODMIENKACH KALOVÝCH POLÍ ZSNP a.s. ŽIAR NAD HRONOM

Podhrázská J.

Toman F.

VLIV HOSPODAŘENÍ V POVODÍ NA ZMĚNY ODTOKOVÝCH POMĚRŮ

Pokorný E.

Střalková R.

Denešová O. 

Vliv ročníku na vybrané vlastnosti ornic

Požgaj J.

Požgaj R. 

Užák D.

Porovnanie veternosti v Arboréte Mlyňany medzi rokmi 1952-1956 a 1976-2000

Prigancová A.

Petropoulos B.

SLNEČNÁ ČINNOSŤ VO VZŤAHU KU KLIMATICKÝM ZMENÁM

Repa Š.

Valšíková M.

Špánik F.

Energetické a vlahové ukazovatele kapusty hlávkovej bielej

 

Soták Š.

Liová S.

Borsányi P.

Prejavy variability klímy na hydrologický režim tokov v regióne Kysúc

Střelcová K.

Jankovič J.

Výškový prírastok  sadeníc jedle bielej v oblasti Poľana – Hukavský grúň v závislosti od fotosynteticky aktívneho žiarenia

Střeštík J.

Srážková bilance a průtoky vody ve Vltavě za dvě století

Šiška B.

Igaz D.

emisiE amoniaku z priemyselných hnojív aplikovaných na poľnohospodárske pôdy a možnosti ich znižovania v zmysle Gothenburgského protokolu na Slovensku

Škvarenina J.

Střelcová  K.

Minďáš J.

Bioklimatologický A Ekofyziologický VÝSKUM V  BIOSFÉRICKEJ REZERVÁCII POĽANA

 

Špaček F.

Újma na životním prostředí poškozením lesa

Štěpánek P. Homogenizace dlouhodobých teplotních řad České republiky

Toman F.

Podhrázská J.

vliv klimatických podmínek na vznik eroze způsobené táním sněhu

Tužinský L.

Soroková M.

Ondruš M.

Režim a dynamika vlhkosti pôdy v lesných ekosystémoch v stredohorskej oblasti Poľany

Valach F.

MODELOVANIE ZÁVISLOSTI MNOŽSTVA HMYZU VO SVETELNÝCH PASCIACH NA POVETERNOSTNEJ SITUÁCII  POMOCOU UMELEJ NEURÓNOVEJ SIETE

Zábrš L.

Dynamika koncentrace troposférického ozónu ve volné krajině v porovnání s městskou aglomerací

Zvonár J.

Čabajová Z.

BIOMETEOROLOGICKÉ FAKTORY A KOMPLIKÁCIE OSTEOPORÓZY

   

POSTERY

Braslavská O.

Kamenský L.

variabilita vegetačného obdobia na slovensku v rokoch 1986 – 2000

Dvořák P.

Vráblíková J.

Vráblík P.

REKULTIVACE ÚZEMÍ PO TĚŽBĚ SUROVIN JE VÍCE NEŽ JEN REVITALIZACE ANTROPOGENNÍCH PŮD

Filip J.

Daňková L.

Szlaur S.

setrvalé využívání krajiny formou strategie čistší produkce

Kadlec M.

Toman F.

Závislost faktoru protierozní účinnosti vegetačního pokryvu (C) na klimatickém regionu

Lánská V.

Rozinek J.

Jílek F.

TEPELNÁ ZÁTĚŽ A TVORBA STRESOVÝCH PROTEINŮ V ROSTOUCÍCH OOCYTECH PRASAT

Pačajová Z.

Venglovský J.

Harichová D.

Petrovský M.

Sasáková N.

Plachá I.

BIOKLÍMA V OBJEKTE VÝKRMU OŠÍPANÝCH

Pishvaei M. R.

STUDY OF PRECIPITATION CHARACTERISTICS IN SOUTHERN SLOVAKIA DURING LAST CENTURY

Plachá I.

Venglovský J.

Harichová D.

Pačajová Z.

Sasáková N.

Pipová M.

the examination OF INFLUENCE OF TEMPERATURE TO SURVIVAL OF Salmonella typhimurium AND INDICATOR MICROORGANISMS IN THE SOLID FRACTION OF PIG SLURRY

Sasáková N.

Venglovský  J.

Harichová D.

Plachá I.

Pačajová Z.

Vargová M.

Vplyv prídavku zeolitu na priebeh teploty počas stabilizácie tuhej frakcie hnojovice ošípaných

Snopková Z.

Braslavská O.

Teplota pôdy vo Zvolenskej kotline

Špaček F.

Vyskot I.

VLIV Proměnlivosti podnebí NA FUNKCE LESŮ

Štencl J.

VLIV TEPLOTY A VLHKOSTI MIKROKLIMATU NA ÚCHOVNOST ZEMĚDĚLSKÝCH PRODUKTŮ

Štastná M.

Eitzinger J.

Žalud Z.

Dubrovský M.

A comparison of water stress in particular wheat growth stages under the present (1xCO2) and modified (2xCO2) climate

Šťastný P.

Braslavská O.

Luknárová V.

Tekušová M.

Dittmann E.

Bissolli P.

Kreis A.

Müller-Westermeier G.
EVALUATION   OF   PHENOLOGICAL   DATA   FOR   CLIMATOLOGICAL PURPOSES   IN   SLOVAKIA   AND   GERMANY

Toman F.

Nováková P.

Novák J.

PROBLEMATIKA VODNÍHO ZÁKONA  č. 254/2001 Sb. - OCHRANNÁ PÁSMA VODNÍCH ZDROJŮ -  MINIMÁLNÍ HLADINA PODZEMNÍ VODY

 

Toman F.

Dufková J.

ANALÝZA ZAVLAŽENÍ POMOCÍ KONČEKOVA INDEXU

Tomlain J.

ROZLOŽENIE RELATÍVNEJ EVAPOTRANSPIRÁCIE NA SLOVENSKU Z POHĽADU KLIMATICKEJ ZMENY

Trnka M.

Žalud Z.

Semerádová D.

Dubrovský M.

Meteorological elements in the growth and development of selected cereal crop - applicability of regression analysis method

Vráblíková J.

Vráblík P.

OBNOVA FUNKCE  KRAJINY  PO TĚŽBĚ  UHLÍ

Žajová A.

BOTANICKO-MORFOLOGICKÉ ŠTÚDIUM LÁSKAVCOV (AMARANTHUS L.) PESTOVANÝCH V AGROEKOLOGICKÝCH PODMIENKACH JUŽNÉHO SLOVENSKA