Seznam příspěvků:

plenární přednášky

Šiška B., Žilinský, M., Zuzulová, V.: SUCHO A VEGETAČNÉ OBDOBIE NA SLOVENSKU V PODMIENKACH KLIMATICKEJ ZMENY

Čermák J.: ZAHRANIČNÍ TRENDY VÝZKUMU A INOVACÍ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Kulhavý Z.: PŘEDSTAVENÍ INICIATIVY K OBNOVĚ VODNÍCH DRUŽSTEV V PODMÍNKÁCH ČR

Adam Š., Rehák Š., Takáč J.: MOŽNOSTI OPTIMALIZÁCIE ÚROD VYBRANÝCH PLODÍN ZÁVLAHAMI

sekce „Vodní hospodářství“

Šoltész A., Čubanová L., Baroková D., Jurík Ľ., Rehák Š.: HYDROLOGICKO - HYDRAULICKÁ ANALÝZA REVITALIZÁCIE VODNÝCH ÚTVAROV V NÍŽINNÝCH OBLASTIACH SLOVENSKA

Vyskot I., Kozumplíková A., Kalasová Ž.: ÚJMA HYDRICKO-VODOHOSPODÁŘSKÉ A EKOLOGICKO-STABILIZAČNÍ FUNKCE LESŮ NA PŘÍKLADU " ML DAČICE"

sekce „Hydrologie a hydropedologie“

Bárta B., Boráková J.: OVLIVNĚNÍ PRŮTOKŮ VE VYBRANÝCH VODOMĚRNÝCH STANICÍCH ČHMÚ ANEB CO (NE)TEČE VE VODNÍCH TOCÍCH?

Rožnovský J., Salaš P.: VLIV POVRCHŮ MĚSTA NA VLHKOST PŮDY

sekce „Meliorace“

Jurík Ľ., Pokrývková, J., Rehák Š., Šoltész A., Kaletová T., Gacko I.: DRENÁŽNE MELIORAČNÉ KANÁLY – ICH VÝZNAM V SÚČASNOSTI V KRAJINE A V HOSPODÁRENÍ S VODOU

Litschmann T., Salaš P., Burgová J., Vlk R., Rožnovský J., Horáková M.: K PROBLEMATICE ZÁVLAHY KONTEJNEROVEN MIKROPOSTŘIKOVAČI

Münster P.: VYUŽITÍ RADARŮ PRO HODNOCENÍ EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

sekce „Dynamika klimatu“

Zahradníček P., Štěpánek P., Meitner J., Rožnovský J., Skalák P. PROJEKCE KLIMATICKÉ ZMĚNY VE MĚSTĚ BRNĚ

Adam Š., Rehák Š., Novák V.: PROGNÓZA ÚROD PLODÍN NA SLOVENSKU V PODMIENKACH KLIMATICKEJ ZMENY

Střeštík J., Rožnovský J., Štěpánek P., Zahradníček, P.: ZMĚNA METEOROLOGICKÝCH VELIČIN VE VYBRANÝCH REGIONECH ČR V OBDOBÍ 1961–2017

posterová sekce

Andrýsková M., Štolbová M.: ADAPTACE ZEMĚDĚLSKÝCH SYSTÉMŮ NA ZMĚNY KLIMATU

Badalíková B., Vašinka M.: VYŠŠÍ VODODRŽNOST PŮDY PO APLIKACI ORGANICKÉ HMOTY

Fiala R., Chuchma F.: TVORBA MAP RIZIKA SUCHA V LESNÍCH POROSTECH NA PODKLADĚ ÚPRAVY MODELOVÉHO VÝPOČTU AKTUÁLNÍ EVAPOTRANSPIRACE

Hornová H., Černá I.: SLEDOVÁNÍ A VYHODNOCENÍ HLADIN PODZEMNÍ VODY V HYDROPEDOLOGICKÉM PROFILU LADNÁ

Kandra B., Gomboš M., Balejčíková L.: POUŽITIE KLIMATICKÝCH SCENÁROV PRE ODHAD VÝVOJA VYBRANÝCH HYDROMETEOROLOGICKÝCH PRVKOV

Matulová J., Máčka, Z.: ŘÍČNÍ DŘEVO V KORYTECH VODNÍCH TOKŮ VE VYBRANÝCH ÚSECÍCH ŘÍČNÍ SÍTĚ POVODÍ MORAVY

Pelíšek I.: HYDROMELIORACE A ADAPTACE KRAJINY

Podhrázská J. Kučera J., Karásek P., Konečná J.: VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ERODIBILITU PŮDY A OHROŽENOST VĚTRNOU EROZÍ

Procházka J., Tesař M.: PŘÍSPĚVEK K MONITORINGU SNĚHOVÉ POKRÝVKY NA ODLEHLÝCH LOKALITÁCH ŠUMAVY

Šindelková I., Badalíková B.: APLIKACE PŮDNÍCH BIO-STIMULANTŮ A JEJICH VLIV NA ZMĚNY PŮDNÍCH VLASTNOSTÍ V SUCHÉ OBLASTI JIŽNÍ MORAVY

Vymyslický T., Kadaňková P., Lošák M., Salaš P.: MOŽNOSTI REVITALIZACE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY OHROŽENÉ SUCHEM

Tall A., Pavelková D.: POROVNANIE ČLENOV VODNEJ BILANCIE V PIESOČNATOM A PRACHOVITO-HLINITOM PÔDNOM PROFILE S VYUŽITÍM LYZIMETROV