Seznam příspěvků:

Bičárová S., 

Mačutek J.

HOMOGENIZÁCIA ZRÁŽKOVÝCH ÚDAJOV (1951-2007) NA VYSOKOHORSKEJ STANICI LOMNICKÝ ŠTÍT POMOCOU TESTU ANCLIM

Bokwa, A.

Urban heat island in Kraków, Poland: Interaction between the land use and the land form

Brandýsova, V., 

Bucha, T. 

Využitie vegetačného indexu NDVI odvodeného z MODISu pri modelovaní ukončenia vegetačného obdobia

Corobov R., 

Overcenco A.

ZÁVISLOST PRODUKTIVITY RÉVY VINNÉ NA METEOROLOGICKÝCH PODMÍNKÁCH V MOLDAVSKÉ REPUBLICE

Čorňák Š.

Specifické aspekty mikroklimatu ve vozidle

Dobrovolný P.

Analýza teploty aktivních povrchů v oblasti Brna

PREZENTACE

Frič M.  

Oreňák M.  

Střelcová K.  

Ježík M.

Sitková Z.

Zmeny obvodov kmeňa a vybrané mikroklimatické veličiny smrekových porastov v BR Poľana počas vegetačného obdobia 2009

PREZENTACE

Hadaš, P.,

Litschmann, T.

Dynamika teplotního režimu vody v Mikulčickém luhu a jeho příčiny

PREZENTACE

Hájková L., 

Richterová D.

Dynamika nástupu fenofází konvalinky vonné (Convallaria majalis L.) v závislosti na meteorologických podmínkách

PREZENTACE

Himmelbauer, M., 

Rieckh, H.

Soil water movement and turfgrass growth under defined climate and soil conditions

Hora, P.

Vztah teploty vzduchu a půdy různých půdních druhů

PREZENTACE

Horecká V., 

Tekušová M.

Zmeny teploty vzduchu v Bratislave a jej okolí

Hradil, M.

Použití modelů WAsP a WEng při řešení problematiky větrné eroze

Hríbik, M.,

Škvarenina, J., 

Bartík, M.

Vplyv porastovej mikroklímy klimaxovej smrečiny na ukladanie a dynamiku snehovej pokrývky na výskumnej ploche Červenec - TANAP v sezónach 2008/09 a 2009/10

PREZENTACE

Hubačíková V.

Fiala R.

JARNÍ POVODNĚ – PŘÍPADOVÁ STUDIE KATASTRU MĚSTYSE SLOUP

Kliment, Z., 

Matoušková, M., 

Ledvinka, O., 

Královec, V.

Hodnocení trendů v hydro-klimatických řadách na příkladu vybraných horských povodíí 

PREZENTACE

Knozová, G., 

Skeřil, R.

KONCENTRACE TUHÝCH ČÁSTIC V OVZDUŠÍ  V BEZSRÁŽKOVÝCH EPIZODÁCH

PREZENTACE

Kohut, M., 

Hora P., 

Chuchma F.

Zásoba využitelné vody v půdě pod travním porostem v oblasti lokality Pánov na Hodonínsku – dlouhodobé vývojové trendy v období let 1961-2099

Kohut M., 

Hora P., 

Chuchma F.

Potenciální evapotranspirace travního porostu v oblasti lokality Pánov na Hodonínsku – dlouhodobé vývojové trendy v období let 1961-2099

Kopcińska J. 

Skowera B. 

 Wojkowski J.

THE IMPACT OF RELIEF AND LAND USE ON THE DIVERSITY OF LOCAL CLIMATE

Kovalčíková, D., 

Střelcová, K., 

Kriššák, V.

Meranie transpirácie sadeníc buka lesného (Fagus sylvatica L.) v podmienkach sucha

Kozlovsky Dufkova, J.

Jareš V.

Problematika výskytu anomálie eolické eroze na těžkých půdách

Kožnarová, V., 

Sulovská, S.

Proměnlivost teploty vzduchu v prostředí městské zástavby

Krédl Z., 

Středa T., 

Pokorný R., 

Kmoch M.

TEPLOTNÍ ZVRSTVENÍ V POROSTECH PŠENICE A ŘEPKY

PREZENTACE

Leštianska, A., 

Vida, T., 

Strelcová, K., 

Škvarenina, J.

Klimatologická charakteristika teplých polrokov 2009 a 2010 na regionálnych meteorologických staniciach v oblasti Zvolenskej kotliny

Litschmann, T., 

Rožnovský, J., 

Hebelka, J.

Dynamika koncentrací oxidu uhličitého ve volné krajině Moravského krasu a její vztah k meteorologickým prvkům

PREZENTACE

Magová, D., 

Střelcová, K., 

Škvareninová, J.

Odozva rastových procesov proveniencií smreka obyčajného (Picea abies /L./ karst) na nástup jarných fenologických fáz v arboréte Borová Hora 

PREZENTACE

Mašíček T., 

Toman F., 

Vičanová M.

Infiltrační schopnost půdy v porostech rychle rostoucích dřevin

Mezeiová, N., 

Fleischer, P., 

Škvarenina, J.

Vplyv teploty na pôdnu respiráciu v lesnom ekosystéme a na kalamitnej ploche TANAPu

Mužíková B., 

Středa T., 

Toman F.

TEPLOTNÍ A VLHKOSTNÍ POMĚRY V OKOLÍ VĚTROLAMU PŘI RŮZNÝCH RYCHLOSTECH VĚTRU

Nolz, R., 

Cepuder, P.

Weather data as basis for calculating reference evapotranspiration on an irrigation trial plot within a vineyard

Pálešová, I., 

Škvareninová, J., 

Škvarenina, J.

Priebeh vegetačných fenologických fáz hraba obyčajného (Carpinus betulus L.) a liesky obyčajnej (Corylus avellana L.) vo vzťahu k teplotám vzduchu a vodnej bilancii

PREZENTACE

Polčák, N., 

Šťastný, P.

Vplyv reliéfu na veterné pomery Bratislavy

Potop, V.

Hodnocení vodní bilance v průběhu vegetačního období zeleniny v Polabí

Potop, V., 

Možný M.

Aplikace nového indexu sucha - standardizovaný srážkový evapotranspirace index v České republice

Schneider J., 

Litschmann T., 

Rebrošová K., 

Škrdla J.

Měření mikroklimatických charakteristik v modelových bukových porostech v Chřibech  v letech 2008-2010

PREZENTACE

Středa T.

Středová H.

Rožnovský J.

Teplotní režim městského prostředí

Středa T.

Chuchma F.

Rožnovský J.

Abiotické faktory přežívání a vývoje vybraného škodlivého činitele

Středová H.

Fukalová P.

Středa T.

Rožnovský J.

Měření mikroklimatu v Kateřinské jeskyni v roce 2009 a v roce 2010

PREZENTACE

Střeštík J.

Změna průměrných teplot vzduchu ve městě a mimo město za posledních 65 let

Vlček V., 

Středová H., 

Mužíková B.

Srovnání vývoje teplot dvou klimatických regionů s výhledem do budoucna

Vysoudil, M.

Pozemní termální monitoring jako prostředek studia specifik časoprostorového režimu povrchové teploty v městské a příměstské krajině Olomouce

PREZENTACE

Winkler, J.,  

Brotan, J.

Průběh počasí v zimním období a jeho vliv na zaplevelení jarního ječmene

Witoszová, D, 

Láska, K.

Klimatické poměry zátoky Petunia, Billefjorden (Špicberky) v období 2008 – 2010

PREZENTACE

Wojkowski J.

Skowera B. 

Spatial differentiation in absorbed solar radiation in the Ojców National Park

Zahradníček P., Štěpánek P.

INFORMACE O PĚSTOVÁNÍ RÉVY VINNÉ JAKO ZDROJ POZNÁNÍ VÝVOJE KLIMATU ČESKÉ REPUBLIKY V MINULOSTI, SOUČASNOSTI A V BUDOUCNOSTI

PREZENTACE